Decentraal bestuur.nl

Politieke en bestuurlijke vernieuwing

Berenschot, Evaluatie van de wet dualisering gemeentebestuur, eindrapport. Utrecht, 2004

Berg, J.Th.J. van den, Samenhang en Overzicht, een essay over de lokale democratie aan het einde van de eeuw van de staat. Den Haag, VNG uitgeverij, 1998.

Berg, J.Th.J. van den, Hannesen met een Napoleontische erfenis. In: Proeflokaal 9, Tijdschrift voor Lokaalbestuurders. Amsterdam, Centrum voor Lokaal Bestuur van de Wiardi Beckmanstichting, november 2003.

Boogers, M., Bestuurlijke vernieuwing: schaalverandering en democratisering. In: N.J.M. Nelissen, A.J.A. Godfroij en P.J.M. de Goede (red.), Vernieuwing van bestuur: inspirerende visies. Bussum, Dick Coutinho, 1996.

Boogers, M. `Maatschappelijk draagvlak voor bestuurlijke vernieuwing in het Knoopunt Arnhem-Nijmegen: bestuur met menselijk maat?'. In: M.J.E.M. van Dam. J. Berveling, G.H.J.M. Neelen & A.C. Wille (red.), Het onzichtbare bestuur: over provincies, stadsprovincies en regionale vraagstukken. Delft: Eburon, 1996, p. 117-138.

Boogers, M. `Vernieuwing van het stadsregionaal bestuur: een rituele herbezinning?'. In: N.J.M. Nelissen, T. Ikink en A.W. van de Ven (red.), In staat van vernieuwing: maatschappelijke vernieuwingsprocessen in veelvoud. Bussum: Coutinho, 1996, pg. 119-153.

Boogers, M. en P.W. Tops, De klantvriendelijke, ondersteunende en interactieve gemeente, een inhoudsanalyse van 145 collegeprogramma's. Tilburg, Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant, 1998.

Boogers, M. Governmental Renewal: Changes in Scale and Democratization. In Nelissen, Nico & Bemelmans-Videc, M.-L. (Ed.), Renewing Government. Utrecht: International Books, pg. 171-189). 1999

Boogers, M. Over modernisering van lokaal bestuur. In: Nelissen, N., Goverde, H. & Gestel, van, N. (Ed.), Bestuurlijk vermogen: analyse en beoordeling van nieuwe vormen van besturen. Bussum: Coutinho. 2000 pp. 325-353

Boogers, M. & Korsten, A.F.A. De beklemde stad en het regionale gat: een narrenfeest om niets?, in: F. Hendriks en P.W. Tops (red.), Stad in Spagaat, institutionele innovatie in het stadsbestuur. Assen: Van Gorcum, pg. 163-175. 2000

Boogers, M., R. Weterings 'De burgemeester krijgt een stem: resultaten van een kiezersonderzoek', in: Tops, P.W., J. Brinkman e.a., Het burgemeestersreferendum in Vlaardingen: terugblik op een democratische primeur. Vlaardingen: Gemeente Vlaardingen,. 2002, pg. 51-60

Boogers, M. D-Day voor het lokaal bestuur, in: Binnenlands Bestuur, nr 9, 2002, pg. 40-41.

Boogers, M. Alles anders? gedualiseerd gemeentebestuur. in: Binnenlands Bestuur, nr 1-20, 2002 pg. 5.

Boogers, M. De eerste ervaringen met dualisme gepeild: paper t.b.v. de workshop lokale democratie, politicologenetmaal 2003, Dordrecht 2003

Boogers, M., P.W. Tops en A. de Vries, Effecten van dualisering voor burgers: Beweging naar buiten? Den Haag, 2005.

Boogers M., P.W. Tops, Externe effecten van dualisering: nieuwe relaties tussen politiek en samenleving. Bestuurswetenschappen 59(5), pg. 388-405, 2005

Boogers, M., G. Voerman, Politieke partijen en informatisering: nieuwe relaties tussen kiezers, partijleden en politici, in: M. Lips, V. Bekkers en A. Zuurmond (red.), ICT en Openbaar Bestuur: implicaties en uitdagingen van technologische toepassingen voor de overheid, Utrecht: Lemma, pg 509-532. 2005

Boogers, M., B. Becker, Kiezen of delen? - de betekenis van internet voor de lokale democratie. In H. Reynaert (Ed.), Nieuwe vormen van bestuur (Lokale en provinciale politiek, 1) (pp. 55-70). Vanden Broele,Brugge, 2005

Boogers M. De glans is eraf: wrak draagvlak voor dualisme, in: Binnenlands bestuur 2005, nr. 16: 2005, p.36-38.

Commissie van Thijn, De Burgemeester Ontketend. Tweede Kamerstukken, vergaderjaar 1992-1993, 21427, nummers 34-35.

Dam, M.J.E.M. van, Drie jaar dualisme: een essay, 2005, http://www.decentraalbestuur.nl/decbes/columns

Denters, S.A.H., H. van der Kolk, E. Birkenhager [e.a.], Aan het hoofd van de gemeente staat... In: Dualisme en Lokale Democratie, Rapport van de Staatscommissie dualisme en lokale democratie. Ministerie van Binnenlandse Zaken/Samsom, Den Haag/Alphen aan den Rijn, 2000.

Depla, P., Technologie en de vernieuwing van de lokale democratie. Den Haag, VUGA, 1995.

Derksen, W., Tussen loopbaan en carriere, het burgemeestersambt in Nederland. 's Gravenhage, VUGA-boekerij, 1980.

Derksen, W., J. van der Drift, M. van der Kleij en T. de Boer, De gekozen burgemeester benoemd. Deventer, Kluwer, 1983

Hout, E. J. Th. van, V. P. van Stipdonk en P.H.A. Frissen (2001), Kennis maken met Brabant, leren leren van een toekomstverkenning, in: Stuurgroep Toekomstonderzoek en strategisch omgevingsbeleid, Zijlicht op toekomstonderzoek, Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, pp. 157-224, 2001.

Kensen, S. en V.P. van Stipdonk Wijkgerichte sturing in de sociale sector, in:het Handboek Sturing in de Sociale Sector. 2002.

Korsten A.F.A, Spoormans H. Stroink F.A.M, Tonnaer F.P.C.L en Vaarkamp R.: De benoemde of gekozen burgemeester, van Gorcum, Assen/Maastricht, 1992

Pr�pper I., en R. Paulussen, Dualisme is ingevoerd, maar nog geen praktijk. In Openbaar Bestuur, 2004/3, pagina 22-25.

Pr�pper, I. en H. Kessens, Tussen Pluche en Publiek. Lokale politiek in de praktijk, 2005, Bussum: Coutinho.

Raad voor het Openbaar Bestuur, De gekozen burgemeester: een kwestie van kiezen. Den Haag, Raad voor het Openbaar Bestuur, 2003.

SGBO, De alledaagse praktijk van het decentraal bestuur. In: Dualisme en Lokale Democratie, Rapport van de Staatscommissie dualisme en lokale democratie. Den Haag/Alphen aan den Rijn, Ministerie van Binnenlandse Zaken/Samsom, 2000.

Staatscommissie Dualisme en Lokale Democratie, Dualisme en Lokale Democratie. Den Haag/Alphen aan den Rijn, Ministerie van Binnenlandse Zaken/Samsom, 2000.

Stichting Rekenschap, Dualisme: Doelmatig en doeltreffend, controle door de gemeenteraad. Amsterdam, Stichting Rekenschap, 2004.

Stipdonk, V.P. van, en H. Tjalma, Nieuwe plannen voor de raad: over raadsprogramma, raadsagenda, coalitieprogram en collegeprogram, in: Vernieuwingsimpuls, no. 23, december 2005.

Stipdonk, V.P. van, Voortgang in bestuurlijke vernieuwing, special Vernieuwingsimpuls, no. 21, juni 2005, pp. 1-4,.

Stipdonk, V. van en E. van Hout, "Een glazen bol met perspectief, de toekomstverkenning als nieuwe vorm van publiek beleid, in: Bestuurskunde, nr. 6, pp. 252-261, 2002.

Stipdonk, V. van, Wie wordt er warm van dualisering? in: Nieuwland, nr. 5, pp. 3-4, 2001.

Stipdonk, V.P. van, Geen nieuws is slecht nieuws (bestuurlijke vernieuwing), in: Lokaal Bestuur, 2000, nr. 3, pp. 14-18..

Stuurgroep Evaluatie Dualisme Gemeentebestuur, Aangelegd om in vrijheid samen te werken. Den Haag, 2004

Thewissen, P. en H. Klootwijk, Bestuurlijke vernieuwing, naar een betere relatie tussen burgers en gemeente. Amsterdam, Nederlands Centrum voor Democratische Burgerschapsvorming, 1992.

Tjalma den Oudsten, H. en V. van Stipdonk, Druk druk, druk, maar is dat nodig? Statenwerk in het duale tijdperk. in: Lokaal Bestuur, 2005, nr. 3, pp. 12-15.

Tops, P., S. Zouridis, De binnenkant van de politiek, 2002, Amsterdam / Antwerpen: Atlas

Tops, P. W., P.F.M. Depla, en P. Manders, Verhalen over co-prodctie: de praktijk van politieke en bestuurlijke vernieuwing in Noordbrabantse gemeenten, Tilburg: VBG, 1996.

Tops, P. en P. Depla, Vernieuwing van de lokale democratie: een ordening van de discussie. In: Acta Politica 27 (1993), 3, p. 327-361.

Twist, M. van, Verbale vernieuwing - Aantekeningen over de kunst van bestuurskunde, Den Haag, 1994.

Vermeij, R. en V. van Stipdonk De politieke partijen zijn aan zet (bestuurlijke vernieuwing), in: Socialisme en Democratie, 2000, no. 2, pp. 85- 92.

Voerman, G. M. Boogers, Digitaal informeren en personaliseren, in: K. Brants & Ph. van Praag(red), Politiek en media in verwarring: de verkiezingscampagnes in het lange jaar 2002, Amsterdam: Het Spinhuis, 2005 pg. 195-217.

Zouridis, S., M. Boogers. P.W. Tops Engelen Zonder Zwaard: bureau Parkstad en de vernieuwing in Amsterdam Nieuw West. Dongen: Pijnenburg. 2002

Zoeken