Decentraal bestuur.nl

De structuur van het lokaal bestuur

Aerts, R., Een staat in verbouwing. Van republiek naar constitutioneel koninkrijk, 1780-1848. In: R. Aerts, H. de Liagre Bahl, P. de Rooy [e.a.], Land van kleine gebaren, een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990. Nijmegen, SUN, 1999.

Alberts, W.J., De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente. Alphen aan den Rijn, Samsom N.V. uitgever, 1966.

Baijens, J., M. Boogers, Het Waterschap, in: H.Daalder (red.), Compendium voor Politiek en Samenleving in Nederland, deel C0750, pg. 1-54. 2004,

Berge, J.B.J.M. ten, Het platteland, proeftuin voor gedecentraliseerd bestuur (een onderzoek naar de gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor de bevolking en overheid op het eiland Tholen). Utrecht, Instituut voor Staats- en Administratief Recht van de Rijksuniversiteit Utrecht, 1974.

Berghuis, J.M.J., M. Herweijer en W.J.M. Pol, Effecten van herindeling. Deventer, Kluwer, 1995.

Boogers, M. & R. Keizers Een verdeelde eenheid: lokale politiek in Sittard tussen 1900 en 1991. Margraten: Margraten magazine. 1991,

Boogers, M., Bestuurlijke vernieuwing: schaalverandering en democratisering. In: N.J.M. Nelissen, A.J.A. Godfroij en P.J.M. de Goede (red.), Vernieuwing van bestuur: inspirerende visies. Bussum, Dick Coutinho, 1996.

Boogers, M., P.W. Tops Het mirakel van Landgraaf: gemeentelijke herindeling als cultureel moderniseringsproces. Landgraaf: gemeente Landgraaf. 1997

Boogers, M. ('De roep van de regio: 'pluriforme regionalisatie' opnieuw beschouwd'. In: W.B.H.J. van de Donk & P.H.J. Frissen (red.), Over Bestuur, Recht en Informatisering: opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. I.Th.M. Snellen. Lelystad: Koninklijke Vermande, 1998, pg. 227-236.

Boogers, M., Het onderste uit de KAN, maatschappelijk draagvlak voor stadsregionaal bestuur in het knooppunt Arnhem-Nijmegen. Delft, Eburon, 1998.

Boogers, M. en P.W. Tops, Gemeentelijke herindeling als proces van culturele modernisering. In: Bestuurswetenschappen (52), 1998 6, p. 334-345.

Boogers, M., P.W. Tops , Herindeling als 'mobilisation of bias': twee recente studies naar de effecten en betekenis van gemeentelijke herindeling. 1999, In: Beleidswetenschap nr 1, pg. 90-101.

Boogers, M. J. G. J. A. , Flexibel commitment: intergemeentelijke samenwerking. In: Binnenlands bestuur, 22(5), 2001. p.35

Boogers, M., R. Weterings, Het gebeurde in Rotterdam, Hilversum en Drimmelen, in: Beleid en Maatschappij, nr. 3, pg. 169-171. 2002

Boogers, M., Hendriks, F., Kensen, S., Tops, P.W., Weterings, R. & Zouridis, S. Stadsbespiegelingen deel A: ervaringen en observaties uit het stedennetwerk. Tilburg: Stedennetwerk. 2002

Boogers, M., Hendriks, F., Kensen, S., Tops, P.W., Weterings, R. & Zouridis, S. (2002). Stadsbespiegelingen deel B: ervaringen en observaties uit het stedennetwerk. Tilburg: Stedennetwerk.

Boogers, M., De operatie stadsdeelkantoor in Eindhoven. In Boogers, M, Hendriks, F, Kensen, S, Tops, P.W., Weterings, R. & Zouridis, S. (red.), Stadsbespiegelingen deel B: ervaringen en observaties uit het stedennetwerk. Tilburg: stedennetwerk, 2002 (pp. 123-188).

Boogers M., F. Hendriks Middenbestuur in discussie: analyse van en reflectie op de naoorlogse discussie over middenbestuur in Nederland. Tilburg: UvT, 2005

Bours, A. en H. van den Brink, Problemen van maat en schaal. In: A. Zuurmond (red.), De grote stad (de)centraal. Amsterdam, Vakgroep Bestuurskunde en Publiek Recht, 1987.

Brasz, H.A., Veranderingen in het Nederlandse Communalisme, de gemeentebesturen als element in het Nederlandse stelsel van sociale beheersing. Arnhem, VUGA-boekerij/G.W. van der Wiel & co., 1960.

Brink, H. van den, Democratie zonder grenzen. In: H. van den Brink (red.), Bestuur en territoir, opstellen aangeboden aan drs. A. Bours. Amsterdam, Het Spinhuis, 1992

Castenmiller, P.G., Politiek op kleine schaal. In: Bestuurswetenschappen 1996 (50), 6, p. 375-389.

Castenmiller, P., Herindeling in zicht. Opvattingen en verwachtingen over veranderingen in de schaal van bestuur. In: Bestuurswetenschappen 1997 (51), 5, p. 295-312.

Commissie De Quay, Verslag van de Staatscommissie Bestuursvorm grote gemeenten, ingesteld bij koninklijk besluit van 1 november 1952, no. 32. Den Haag, Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf, 1955.

Dam, M.J.E.M. van Regio zonder regie. Verschillen in en effectiviteit van gemeentelijk arbeids�marktbeleid. 1992. Amsterdam: Thesis.

Dam, M.J.E.M. van, De stad, de rand en liftersgedrag. Een empirische studie naar liftersgedrag van gemeenten. Bestuurskunde, 3 (1994), 3, 95-104.

Dam, M.J.E.M. van, Twentestad: Onder de gelovigen. Bestuurskunde, 8 (1999) 4, 173-180.

Dam, M.J.E.M. van, J. Berveling, G.H.J.M. Neelen en A.C. Wille (red.) Het Onzichtbare Bestuur: Over provincies, stadsprovincies en regionale vraagstukken 1996. Delft: Eburon.

Denters, S.A.H. en H.M. de Jong, De staatsvorm van het koninkrijk. In: W. Derksen en W.G.M. Salet (red.), Bouwen aan binnenlands bestuur. Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1996.

Denters, S.A.H., Het succes van falend beleid: het politiek-bestuurlijke succes van gemeentelijk herindelingsbeleid. In: Bestuurswetenschappen 1996 (50), 6, p. 439-455.

Depla, P., P.W. Tops, R. Weterings, Kroniek van een gedwongen huwelijk: de bijzondere geschiedenis van de samenvoeging van Rosmalen en 's Hertogenbosch, 199*, Delft: Eburon.

Derksen, W., J.A. van der Drift, R. Giebels [e.a.], De bestuurskracht van kleine gemeenten. Leiden, Onderzoekscentrum Sturing van de samenleving, 1987.

Derksen, W., De gemeente als gemeenschap, naar een nieuw lokaal bestuur. 's-Gravenhage, VUGA-uitgeverij, 1992.

Derksen, W., De bereikbare overheid, over de leer van het binnenlands bestuur. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de leer van de gemeente (Thorbecke Leerstoel) aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 24 maart 1995. Den Haag, VUGA, 1995.

Derksen, W., J.A. van der Drift, R. Giebels [e.a.], De bestuurskracht van kleine gemeenten. Leiden, Onderzoekscentrum Sturing van de samenleving, 1987.

Derksen, W. en W.G.M. Salet (red.), Bouwen aan binnenlands bestuur. Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 1996.

D�lle, A.H.M., Wie doet de huishouding, enkele beschouwingen over art. 124 lid 1 Grondwet. Deventer, W.E.J. Tjeenk Willink, 1999.

Drentje, J., Thorbecke, een filosoof in de politiek. Amsterdam, Boom, 2004

Engelsdorp Gastelaars, R. van, Het verdwijnen van de leefwereld, de opkomst van het woondomein; collectief ervaren territoriale binding op laag niveau in Nederland. In: W. Derksen en W.G.M. Salet, Bouwen aan binnenlands bestuur. Den Haag, SDU-uitgevers, 1996.

Groenman, S.J., De gemeente als veld en rayon. In: Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Neder�lands Volk, Sociaal Wetenschappelijke Verkenningen. Assen, Van Gorcum & Comp b.v., 1957.

Hennekens, H.Ph.J.A.M., De schaal voor het lokale bestuur. In: Bestuurswetenschappen 1996 (50), 6, p. 474-483.

Herweijer, M., Waar trekken wij de grens? Een literatuurstudie naar taak- en gebiedscriteria in opdracht van de provincie Drenthe. Groningen, Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen, 1994.

Herweijer, M., Schaal en gemeente. In: A.F.A. Korsten en P.W. Tops (red.), Lokaal Bestuur in Nederland. Alphen aan den Rijn, Samsom, 1998.

Heusden, I. van en E. Spaans, Over het hedendaags staatsburgerschap. In: J.B.M. Tilman (eindred.), Het huis van Thorbecke, 19 essays over bestuurlijke organisatie of zo. Den Haag, Uitgeverij van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1993.

Heuvelhof, E.F. ten, Ontwikkelingen in het denken over ruimtelijke entiteiten en communities. In: W. Derksen en W.G.M. Salet, Bouwen aan binnenlands bestuur. Den Haag, SDU-uitgevers, 1996.

Hulst, J.R., De bestuurlijke vormgeving van regionale beleidsvoering: een vergelijkende studie op het terrein van de volkshuisvesting, 2000, Delft: Eburon

IPO, Besturen in het midden, 1997, Den Haag

Jong, H.M. de, De positie van het lokale bestuur. In: S.A.H. Denters en H.M. de Jong (red.), Lokale democratie bedreigd?. Bussum, Dick Couthino, 1994.

Jong, H.M. de, Normatieve gemeentetheorie: staatkundige vernieuwing in historisch perspectief. In: Bestuurswetenschappen 1998 (52), 6, p. 273-288.

Korsten, A.F.A., P.W.Tops (red.) Lokaal bestuur in Nederland. Inleiding in de gemeentekunde, 1998, Alphen aan den Rijn: Samsom.

Lips, A.M.B., Boogers, M., Weterings, R. Reinventing territory in Dutch local government: experiences with the implementation of GIS in the Amsterdam, in: Information infrastructure and policy: an international journal on the development, adoption, use and effects of information technology, 2000 p. 171-183.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Krachtige gemeenten, Beleidsnotitie Gemeentelijke Herindeling. Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 1998.

Putmans, E. en T.J.M. Spit, Gemeentelijke schaalaanpassingen vanuit sociaal-geografische optiek. In: Bestuurswetenschappen 50 (1996), 6, p. 390-407.

Randeraad, N., Thorbecke en de maakbaarheid van het binnenlands bestuur. In: Bestuurswetenschappen 1997 (51), 6, p. 344-359.

Reussing, G.H., Het herindelingsonderzoek: een 'continuing story'. In: Bestuurswetenschappen 1996 (50), 6, p. 425-438.

Rombouts, A.G.J.M., Gemeenten zonder garanties. Een onderzoek naar de procedure voor gemeentelij�ke herindeling in Nederland, Belgi�, Denemarken en Zweden. 's‑Gravenhage, VUGA-uitgeverij, 1986.

Ruiter, D.W.P en J.J.A. Thomassen, Omvang van gemeenten. Enschede, Universiteit Twente/Instituut contact randgemeenten, 1981.

Spit, T., Strangled in Structures, an Institutional Analysis of Innovative Policy by Dutch Municipalities. Utrecht, Nederlandse Geografische studies/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, 1993.

Stipdonk, V.P. van, F. Hendriks en P. Tops, Getting it together: a study of intergovernmental cooperation in the Netherlands, in: F. Hendriks, V.P. van Stipdonk en P. Tops, Urban-regional governance in the European Union: practices and prospects, 2005, Elsevier Overheid:pp. 21-44.

Stipdonk, V. van, F. Hendriks en P.Tops, Nieuwe vormen van interbestuurlijke samenwerking. in: Bestuurswetenschappen, 2003, nr. 3, pp. 185 - 204.

Stipdonk, V. van, F. Hendriks en P. Tops Getting it together, a study into innovative forms of cooperation between local and regional authorities, 2001, Den Bosch: provincie Noord-Brabant.

Stuurman, S., Wacht op onze daden, Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse Staat. Amsterdam, Bert Bakker, 1992,

Thorbecke, J.R., Historische schetsen. 's Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1872.

Toonen, T.A.J., Denken over binnenlands bestuur, theorie�n van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd. 's-Gravenhage, VUGA-uitgeverij b.v., 1987.

Toonen, T.A.J., Gemeenten en hogere overheden. In: W. Derksen en A.F.A. Korsten, Lokaal bestuur in Nederland. Alphen aan den Rijn, Samsom H.D. Tjeenk Willink, 1989.

Toonen, Th., M.J.E.M. van Dam, M. Glim, G. Wallagh Gemeenten in ontwikkeling. Bestuurlijke kwaliteit en gemeentelijke herindeling. 1998, Assen: Van Gorcum.

Top, G.J. van der, Samenvoeging van gemeenten. Analyse der parlementaire behandeling sinds 1851. Arnhem, VUGA-boekerij/G.W. van der Wiel & Co, 1960.

Veldheer, V., Kantelend bestuur, onderzoek naar de ontwikkeling van taken van het lokale bestuur in de periode 1851-1985. Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994.

Veldheer, V., De gemeente in sociaal en cultureel perspectief. In: V. Veldheer, P. Dekker, T. van der Pennen [e.a.], Het lokale profiel. Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Wet en Wezen, Uit de geschriften van Prof. Dr. G.A. van Poelje over de Nederlandse Gemeente. Alphen aan den Rijn, N. Samsom N.V., 1954.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, De zeven functies. Een bijdrage aan de discussie over decentralisatie. Den Haag, Uitgeverij van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1981.

Vries Reilingh, H.D. de, Het regionale aspect in het sociaal onderzoek; naar aanleiding van de plattelandssociografien van het ISONEVO. In: Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlands Volk, Sociaal -Wetenschappelijke Verkenningen. Assen, Van Gorcum & Comp b.v., 1957.

Waltmans, H.J.G., Gemeentelijke herindeling in Nederland, van de Franse tijd tot heden. Hoogezand, Stubeg, 1994.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Orde in het binnenlands bestuur. Den Haag, SDU uitgevers, 1995. Rapporten aan de regering nr. 49.

Willemse, R. Het bestaansrecht van de Nederlandse gemeente, Eigen initiatief en integraal bestuur in de periode 1960-1996, 2001, Delft: Eburon

Wit, C.H.E. de, Thorbecke en de wording van de Nederlandse natie. Nijmegen, SUN, 1980.

Zijderveld, A.C., Het bestuur en de gemeenschap. In: Bestuurswetenschappen 1997 (51), 1, p. 5-10.

Zoeken